Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

Slovenski škofje so se seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (z dne 9. aprila 2021) in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova navodila, ki določajo obhajanje svetih maš in podeljevanje zakramentov v času epidemije COVID-19 v tednu od 12. do 18. aprila 2021. 

1)        Svete maše

1.1 Pod kakšnimi pogoji je dovoljeno obhajati svete maše z udeležbo ljudstva?
Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.
d) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
e) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
f) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
g) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
h) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
i) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
j) Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo.
k) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti. 

1.2 Ali lahko verniki spremljajo sveto mašo na prostem, npr. pred cerkvijo?
Zunaj cerkva oz. bogoslužnih prostorov v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).

1.3. Ali lahko darujem sveto mašo z verniki v cerkvi ali kapeli, ki ima manj kot 30 m2 površine?
Če je površina verskega objekta manjša od 30 m2, je kljub temu lahko pri sveti maši navzoča ena oseba oz. člani istega gospodinjstva (družina).

1.4 Ali lahko duhovniki prenašajo svete maše in obrede po spletu?
Duhovniki, ki bodo prenašali svete maše ali druge obrede preko spleta, morajo upoštevati veljavna navodila za Prenašanje bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta – dodatna navodila slovenskih škofov (17. oktober 2020).

1.5 Kako naj verniki nadomestijo odsotnost od nedeljskih svetih maš in prazničnega bogoslužja?
Verniki, ki se med prazniki in ob nedeljah ne bodo udeležili svetih maš ter drugih bogoslužnih opravil, naj spremljajo po medijih ter prejmejo duhovno obhajilo. Doma oz. v družini naj posvetijo čas molitvi, prebiranju Božje besede in naj darujejo za potrebe domače župnije (prim. ZCP, kann. 1245 in 1248 § 2). Prenosi svetih maš, ki jih darujejo škofje, so na Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.

 

2)        Zakramenti

2.1 Ali lahko verniki prejmejo zakrament svete spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno ob spoštovanju naslednjih navodil: v spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu ali po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je samo osebna spoved.

2.2 Ali so dovoljeni sveti krsti in poroke?
Podeljevanje zakramentov sv. krsta in krščanskega zakona je dovoljeno ob smiselnem upoštevanju določil za sv. maše.

2.3 Kako je s podeljevanjem zakramentov prvih svetih obhajil in birm?
Škofije bodo pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birm ter jih posredovale župnikom.

2.4 Ali lahko bolniki, ostareli in umirajoči prejmejo sveto bolniško maziljenje? Ali lahko duhovnik obišče bolnika v bolnišnici oz. domu za ostarele?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

 

3)        Individualna duhovna osrkba vernikov

3.1 Ali lahko verniki prejmejo sveto obhajilo izven maše?
Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto oz. poleg svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je potrebno upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. Duhovniki naj določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure, ko bodo vernikom individualno podelili sveto obhajilo izven svete maše. Med termini naj bo dovolj časa, da ne pride do združevanja.

3.2 Ali lahko v cerkvi poteka molitev vernikov?
V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.

3.3 Ali so dovoljeni cerkveni pogrebi?
Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo in v krščanskem spoštovanju do teles pokojnih, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

 

4)        Kateheza in pastoralna dejavnost

4.1 Ali lahko poteka župnijska kateheza (verouk) in druga izobraževanja?

Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo samo na daljavo preko spleta. Prav tako se izvajajo na daljavo vse oblike pastoralnih dogodkov kot so molitvene skupine, zakonske skupine, sestanki, verska izobraževanja, duhovne vaje itd. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine. Dokler vlada ne bo sprejela ustreznega odloka in dovolila versko izobraževalno dejavnost velja, da je izvajanje verouka in drugih pastoralnih dejavnosti »v živo« prepovedano. Razlog za prepoved izvajanja verouka je v tem, da pri verouku prihaja do mešanja otrok iz različnih razredov oz. šol, kar lahko dodatno vpliva na širjenje epidemije. 

 

5)        Župnijska pisarna

5.1 Ali so lahko odprte župnijske pisarne, cerkveni arhivi in drugi cerkveni uradi?
Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

 

6)        Cerkvene karitativne ustanove

6.1 Kako naj delujejo cerkvene karitativne ustanove v času epidemije?
Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

7)        Splošna priporočila

7.1 Ali je priporočljiva uporaba aplikacije #Ostanizdrav?
Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.

7.2 Kam se lahko obrne župnik oz. rektor ali druga odgovorna oseba v primeru inšpekcijskega postopka? 
Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba (gvardijan, rektor, direktor). V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: info@rkc.si.

7.3 Kako lahko verniki podprejo svojega duhovnika in domačo župnijo?
Škofje vabijo vernike, da po svojih zmožnostih darujejo za svete maše in podprejo svoje duhovnike s prostovoljnimi darovi, ki jih lahko nakažejo na bančni račun župnije ali osebno izročijo po prenehanju epidemije. 

7.4 Kje so objavljene dodatne informacije o verskem življenju v času epidemije?
Vse duhovnike in vernike vabijo, da redno spremljajo spletno stran www.katoliska-cerkev.si ter spletno stran svoje škofije in župnije. Slovenskim katoličanom ponujamo nekaj duhovnih spodbud za okrepitev vere v času epidemije COVID-19 na posebni spletni strani Katoliške cerkve. Za dodatne informacije lahko posredujejo sporočilo na: info@rkc.si

7.5 Kdaj bodo omiljeni ukrepi in bo dovoljeno večje število ljudi pri svetih mašah?
Škofje bodo navodila prilagajali glede na tedenske odločitve vlade. 

Slovenski škofje pozivajo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Omejitve našega verskega življenja so neizogiben napor, da lahko obvarujemo sebe in svoje bližnje pred okužbo.

 

Tajništvo SŠK